Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khi tình yêu mà không thử thách
Như vàng kia mà không đốt nung
Sao cho ra chân chính mối tình
Sao xem ra bao tuổi đá vàng

Hits: 2982 URL: http://lmstflorida.com/?349