Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hai mươi năm không gặp
Hai mươi năm mẹ chờ
Mỏi mòn rồi kiệt quệ
Giờ ở chốn hư vô

Hits: 4962 URL: http://lmstflorida.com/?355