Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giương mắt ướt khẩn cầu lòng thương xót
Bán niềm vui, lạc giọng mỗi ngày rao
Lời non nớt biến nhanh thành trau chuốc
Ấu thơ nào vội vã lướt qua mau!

Hits: 3375 URL: http://lmstflorida.com/?356