Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cha thường ôm con hát bài Bình lục
Giọng Huế à ơi, ngọt tiếng ru hiền
Đứa con gái nhỏ, đứa con ngà ngọc
Mái tóc buông dài, miệng nói huyên thiên

Hits: 51920 URL: http://lmstflorida.com/?357