Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mưa tầm tã gợi lòng sầu trăm mối
Em đâu đây mà xa cách muôn trùng
Ta chung mộng nhưng tình không chung lối
Giữa chúng mình là khoảng cách mênh mông

Hits: 2789 URL: http://lmstflorida.com/?360