Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta rời quê hương sau ngày quốc nạn
Theo đoàn người tìm kiếm xứ Tự Do
Ta rời quê hương đến nay vẫn đợi
Một ngày mai phơi phới bước chân về

Hits: 4481 URL: http://lmstflorida.com/?368