Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngũ căn, ngũ lực vô vàn
Tu là cội phúc thênh thang sáng ngời
Nhất tâm bát nhã không vơi
Giác tha, giác hạnh tuyệt vời vị lai ...

Hits: 5485 URL: http://lmstflorida.com/?383