Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôi! Ngày xưa - bây giờ
Khoảng đời xa vời vợi
Trinh nguyên niềm ngóng đợi
Một khoảng trời thương yêu

Hits: 3229 URL: http://lmstflorida.com/?386