Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khi anh chết xin em tròn bổn phận
Một hiền thê tiễn biệt đấng phu quân
Đến một nơi an nghỉ giấc ngàn năm
Mộ bia khắc nhà thơ ... về tiên cảnh!

Hits: 3840 URL: http://lmstflorida.com/?387