Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi thách anh: "Ta cùng quên quá khứ,
Quên thù hận, dẹp đảng cũ lỗi thời,
Mở mắt ra, nhìn thiên hạ đẹp tươi
Và cùng tôi dựng lại trời đất Việt."

Hits: 4469 URL: http://lmstflorida.com/?409