Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ba mươi năm bước chân phiêu bạt
Phiêu bạt chân trời góc bể đâu?
Luôn khấn nguyện mai sau Tổ quốc
Tự do, Thanh bình mãi ngàn sau

Hits: 4053 URL: http://lmstflorida.com/?411