Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi tìm bóng trên dốc đời vừa mất
Tôi gọi em giữa đêm chờ bình minh!
"Đêm giấu mặt sau hình hài giấu mặt"
Em giấu em trong trái đặng Ơi tình!

Hits: 3212 URL: http://lmstflorida.com/?420