Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh và em đều tóc bạc rồi
Đường đời thu ngắn lại thôi
Sẽ về cát bụi xa xôi nghìn trùng
Nước chảy đá mòn chung thủy giử

Hits: 5825 URL: http://lmstflorida.com/?431