Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chúa ơi, thân con thấp hèn
Thành tâm van xin cùng Thiên Chúa
Xót thương chuỗi ngày đơn chiếc
Chúa ban bạn đường tinh khiết
Sống vui bên nhau trong trọn niềm tin ...

Hits: 2914 URL: http://lmstflorida.com/?437