Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mất còn treo chỉ - giọt sương
Sống gần thế kỷ vẫn vương trọn niềm.
Một mai có thác nhớ thêm
Chút tình giữ lại trong tim mọi người .

Hits: 7539 URL: http://lmstflorida.com/?452