Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Còn lời nào cho em ươm giấc mơ
Suối tóc mượt mà trên áo thơ
Bao nhiêu trìu mến người gởi đến
Cho vàng thương nhớ óng như tơ ....

Hits: 3756 URL: http://lmstflorida.com/?455