Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bao lần tuyết phủ trĩu cành thông,
In cánh sao trời lúc chớm Đông,
Ngày xưa Chúa cảm thương trần thế,
Hôm nào em thả mộng dòng sông ...

Hits: 2893 URL: http://lmstflorida.com/?462