Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm nay Thiên Chúa giáng trần
Cứu nhân độ thế trầm luân cõi buồn
Những ai lạnh giá tâm hồn
Từ nay ấm lại mùa xuân Thiên đường .

Hits: 27447 URL: http://lmstflorida.com/?465