Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Say gượng chén chè mua thú mướn
Nhồi thêm đầu óc bán bài thuê
Tết như thế hử ? Âu đừng Tết !
Bốn bể năm châu nợ bốn bề

Hits: 3065 URL: http://lmstflorida.com/?489