Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm Trừ Tịch nghe hồn mình trăn trở
Đón Giao Thừa đối ẩm một mình ta
Nhìn khói hương trên bàn thờ nhẹ tỏa
Ta ngậm ngùi luyến tiếc một thời qua ...

Hits: 2747 URL: http://lmstflorida.com/?493