Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thơ xuân một bức, con gởi mẹ
"Kính Mẫu Từ" tha tội con thơ
Đường vạn dậm đôi bời xuôi ngược
Mẹ, từ tâm, con trẻ xin tha! ....

Hits: 3012 URL: http://lmstflorida.com/?494