Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Áo hoa xếp lại đợi chờ
Bao giờ thuyền đến bên bờ đêm sương
Khói chiều khuất bóng trùng dương
Cố hương hoài vọng vết thương chưa lành ...

Hits: 2966 URL: http://lmstflorida.com/?495