Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tuổi thơ lớn lên hăng mùi thuốc súng
Nhưng mọi nhà xum họp giữa quê hương
Nay thống nhất sao người dân điêu đứng
Lạc mất nhau, liều chết để lưu vong ...

Hits: 2856 URL: http://lmstflorida.com/?496