Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta chẳng còn gì nói cùng nhau
Thơ kia đã lệch nốt, cung, màu
Hồn linh hai cõi đi và đến
Ta ở thiên đàng, người hố sâu ...

Hits: 3201 URL: http://lmstflorida.com/?499