Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tối ba mươi ra cửa đụng cây nêu Ủa! Tết!
Sáng mồng một vào nhà nghe lời chúc Ồ! Xuân!
Tiễn năm cũ qua, đuổi lão Túng Tiền đến chỗ khác chơi
Đón xuân mới tới, rước ông Thần Tài vào trong nhà ở

Hits: 4033 URL: http://lmstflorida.com/?509