Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trông nhau đôi giây càng đau đớn lòng
Trông nhau đôi giây để hình xa bóng
Trông nhau đôi giây mắt lệ thành sông ....

Hits: 3314 URL: http://lmstflorida.com/?51