Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Pháo dỡ hai cây nằm dưới góc,
Tốt đầu năm chú đứng bên sông.
Lờ khờ cặp ngựa đi "Tam cố",
Lạc xạc đôi xe chạy "tứ tung" ....

Hits: 2990 URL: http://lmstflorida.com/?512