Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ăn nói thì lại chậm rì
Chẳng buồn hoạt động ngồi lì một nơi
Đến khi chán cả ăn chơi
Là khi chuẩn bị nghỉ ngơi nhị tỳ

Hits: 3148 URL: http://lmstflorida.com/?521