Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thế gian từ đó phong ba
Lưu đày trong cõi ta bà có nhau
Dù đau cũng đã tâm đầu
Cây cau thẳng đứng dây trầu leo quanh

Hits: 3837 URL: http://lmstflorida.com/?522