Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tình yêu êm ái như dòng suối
Tình yêu trong sáng như trăng sao
Tình yêu cao cả đẹp như mơ
Tình yêu thắm thiết như bài thơ ....

Hits: 4941 URL: http://lmstflorida.com/?529