Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thức dậy đi hỡi người con yêu nước
Kề đôi vai gồng gánh chuyện san hà
Thức dậy đi những người dưng xa lạ
Đem tình thương vun xới để chan hòa ...

Hits: 18241 URL: http://lmstflorida.com/?533