Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dòng nhạc nầy bắt đầu viết vào năm 1956. Lúc đó tác giả đang ở Trường Võ Bị Quốc Gia (Đà Lạt).
Ngồi cô đơn buồn bên Hồ Than Thở với cây đàn guitar bắt đầu viết bài nây. Cho đến nay, đã hơn nữa thế kỷ mà vẫn chưa hài lòng nên chưa hoàn tất được. Do đó tạm lấy tên là Dòng Nhạc Dang Dỡ ...

Hits: 3391 URL: http://lmstflorida.com/?539