Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngài là Thiên Sứ Hòa Bình
Là nhà lãnh đạo tinh thần
Ngài đem nhân loại gần nhau
Hòa bình, công lý, bình an ....

Hits: 4188 URL: http://lmstflorida.com/?541