Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh ngồi cát ngủ dưới chân
Vết đau trổ nhánh trong thân thể buồn
Anh ngồi ngay chỗ này đây
Như con chim biển lạc bầy bị thương ...

Hits: 3281 URL: http://lmstflorida.com/?565