Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhắc non sông cũ, ngùi thương nước?
Nhìn xứ xở người thấy tủi thân?
Đọc kỹ bài thơ rồi ngẩm nghĩ
Giống ta chưa đó hỡi đồng nhân? ...

Hits: 3506 URL: http://lmstflorida.com/?567