Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Phía đông bờ Thái Bình Dương
Có anh ra biển khóc thương quê nhà
Đất trời bày cuộc phong ba
Non sông tan tác chia xa vạn đường ...

Hits: 3683 URL: http://lmstflorida.com/?568