Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hai mươi năm ta mơ làm tráng-sĩ
Mà kiếm cung giấu dưới cội tùng.
Dẫu thơ ta có bừng-bừng hào-khí
Cũng đâu bằng bom Phạm-Thái nổ tung ...

Hits: 3359 URL: http://lmstflorida.com/?573