Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vượt biên có trải mới đau lòng
Chiếu nước, màn trời mịt biển Đông
Bất hạnh thuyền trôi dòng lững thững
Vô tư mây lướt dải bềnh bồng ...

Hits: 9973 URL: http://lmstflorida.com/?575