Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nửa trái tim điên vạch vết thương tìm hồn phách vợ!
Từ bứa xa sóng đánh lủng mạn thuyền
Anh đuối sức dọc theo triền cát vỡ
Em đau đời thiếp ngủ đáy trùng dương!

Hits: 3921 URL: http://lmstflorida.com/?579