Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hơn mười năm trước đó cũng tại hai thằng chúng tôi
giết chủ tướng và chánh quyền chống Cộng hăng say, để tranh quyền, tranh chức, diệt lẫn nhau, làm suy yếu miền Nam, vô tình giúp cho quân thù ....

Hits: 3722 URL: http://lmstflorida.com/?582