Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bao trẻ đang yên vui, một ngày bỗng mồ côi.
Mẹ cha chết banh xác, quê nhà nát tả tơi.
Ba mươi ba năm rồi, mà nổi hờn chưa nguôi!
Bao nhục nhằn tức tủi, vẫn canh cánh bên đời!

Hits: 4673 URL: http://lmstflorida.com/?583