Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trọn đời anh ghi nhớ một nụ cười
Là nụ cười em vĩnh biệt ngàn thu
Muốn nói mãi mãi yêu anh
Yêu anh đến chết không thôi
Yêu anh đến làn hơi cuối !......

Hits: 3504 URL: http://lmstflorida.com/?61