Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cha có biết lòng con rên xiết
Hận nào bằng hận kẻ giết cha
Cha chết cho gấm vóc sơn hà
Hay phải chết như phường vô loại ? ...

Hits: 3445 URL: http://lmstflorida.com/?628