Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hỡi ơi! Chí cả đành ôm hận
Anh hùng ngã ngựa một chiều đông
Giận bầy sói lang, bầy phản phúc
Danh ô, tiết nhục, rửa sao trong!!!

Hits: 3581 URL: http://lmstflorida.com/?633