Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bây giờ cũng chuyện hạt mưa
Hạt hôn trên lá, hạt lùa tim anh
Hạt mang cuối bãi đầu ghềnh
Một hoa Mai trắng, một tình trăm năm ...

Hits: 3498 URL: http://lmstflorida.com/?646