Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sợi tóc hòa mình vào chiếc gương
Thoáng lên hình ảnh màu vô thường
Sợi thương sợi tiếc, sợi sầu úa
Sợi cuối cuộc đời trắng gió sương! ...

Hits: 2922 URL: http://lmstflorida.com/?669