Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dành em chỉ có thơ lòng
Sầu toan lấp bể mà mong trăng thề
Tiếng thầm phủ gối đam mê
Bồng lai sáo lại bay về trần gian ....

Hits: 2596 URL: http://lmstflorida.com/?670