Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

ta, như cây, úa theo dòng, tháng/
năm, đời khánh kiệt những hư không.
đã khô, rụng những chùm lá biếc
và trơ, cuống, nụ đợi mưa Xuân. ....

Hits: 3675 URL: http://lmstflorida.com/?675