Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

ta lẩn trốn vào đêm
cuộn mình trong cái nhớ
một mai mưa nắng đầy
nhỏ giọt xuống thành thơ ....

Hits: 3483 URL: http://lmstflorida.com/?679