Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bây giờ tuổi đã về già
Bạc phơ mái tóc, không nhà cô đơn
Đời anh nào được gì hơn
Tự do người hưởng, oán hờn anh mang ....

Hits: 3713 URL: http://lmstflorida.com/?682